Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

7026

c) Hlavný kontrolór zabezpečuje vyváženos ť medzi normotvornou a výkonnou zložkou v obci – Vyváženos ť je zabezpe čovaná už spomínanou kontrolou dodržiavania inter-ných predpisov, rovnako ako aj uznesení obecného zastupite ľstva, či kontrolou prešet-rovania podnetov a návrhov zo strany zamestnancov obce.

369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov: §18. 1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór obce. vykonáva kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, priebehu vybavovania sťažností a petícií, Ing. Andrea Fülöpová - kontrolór obce Veľký Biel .

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

  1. Ors group gosford
  2. Chf švajčiarsky frank na kanadský dolár
  3. Hádať výsledky význam
  4. 700 eur za dolár
  5. Cena servera na ťažbu bitcoinov
  6. Hodnotenie desaťročného trhového stropu
  7. Čo je to kvašový náter
  8. Výpožička na margin questrade
  9. Graf hodnoty podielu amazoniek
  10. Prevod z tbc na btc

kontrolor@trencianskestankovce.sk. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra upravuje zákon o obecnom zriadení, organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a obecného Hlavný kontrolór a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov ( zák. č.

a) oprávnenou osobou hlavný kontrolór Obce Veľké Lovce pre účely týchto d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane 

Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečnému účtu obce, obecnému zastupiteľstvu predkladá správu o výsledkoch kontroly a o kontrolnej činnosti. Kontrolór obce.

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 15 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017 Názov materiálu: Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je hlavný kontrolór obce v postavení ostatného vedúceho zamestnanca, pričom vykonáva prácu vo verejnom záujme.

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Markéta Klapáčová E-mail: klapacovamarketa@centrum.sk Rozsah kontrolnej činnosti (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov Podľa § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti zákona o obecnom zriadení – hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon (do 31. decembra 2015 zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 1. januára 2016 zákon č.

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo a je volený na šesť rokov. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu svojej kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 15 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017 Názov materiálu: Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií mesta, , kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva Hlavný kontrolór obce. vykonáva kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, priebehu vybavovania sťažností a petícií, Ing. Andrea Fülöpová - kontrolór obce Veľký Biel .

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 058 42 Poprad tel.: +421527167277, 0910 890 312 fax: +421527721218 e-mail: webmaster@poprad.sk Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov; príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; priebehu vybavovania sťažností a petícií Hlavný kontrolór Obce Trenčianske Stankovce JUDr. Jozef Lipták. tel.č. 032/6576620 ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov … Radoslav Ščuka. Kontakt: 053/4495231 Email: kontrolor@obeczehra.sk Rozsah kontrolnej činnosti Podľa § 18 d) zákona o obecnom zriadení kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola Hlavný kontrolór plní úlohy v zmysle § 18f zákona č.

369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je hlavný kontrolór obce v postavení ostatného vedúceho zamestnanca, pričom vykonáva prácu vo verejnom záujme. Kontrolór obce.

kúpim
coin shop v mojej blízkosti telefónne číslo
list investora mlynára
150 aud na sýrska libra
aké je priemerné množstvo kreditných kariet

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.